تجارت گزینه های دودویی در ایران

نمودار خطی (line chart)

SoftWare

برای ترسیم نمودار ، ابتدا باید در مورد نوع نمودار تصمیم گیری کرد. نوع نموداری که انتخاب میکنیم به نوع داده هایی که باید ارائه شوند و روش استفاده از آنها بستگی دارد. تمام نمودارها برای نشان دادن همه انواع داده ها مناسب نیستند. بعضی از آنها برای نشان دادن نحوه تغییر موارد مورد بحث در طول زمان و بعضی دیگر برای نشان دادن صفت های مجموعه ای از مقادیر نسبت به کل مناسب میباشند.

انواع نمودار ها :

1- نمودار خطی (Line Chart) : این نوع نموداربرای تاکید بر روند و تغییرات مقادیر در طول زمان بکار نمودار خطی (line chart) میرود. این نوع نمودار ابتدایی ترین نوع نمودار میباشد. نمودار خطی در واقع فقط از یک خط تشکیل شده است که نقطه های ایجاد شده بر اساس اطلاعات موجود بر روی محور های X , Y را به یکدیگر متصل میکند.

2- نمودار ستونی ( Column Chart ) : مشابه نمودار نواری است . این نمودار برای تاکید روی اختلاف بین اقلام استفاده میشود. اگر بخواهیم عنصری را با عنصر دیگر مقایسه کنیم از این نمودار استفاده میکنیم.

3- نمودار مسطح یا دایره ای ( Pie Chart ) : این نمودار برای نشان دادن نسبت بین اجزاء و یک کل بکار میرود . این نمودار میتواند از یک سری داده های منفرد تشکیل شده باشد که نقطه های داده های آن حداکثر میتوانند 7 نقطه باشند. اگر چه برنامه میتواند با مقدار بیشتری از نقطه ها نیز کار کند اما برشهای بسیار نازک موجب میشود که خواندن نمودار مشکل شود.

4- نمودار پراکنده توزیعی ( Scatter Chart ) : این نمودار شبیه نمودار خطی است. از این نمودار برای تاکید بر اختلاف بین دو سری از مقادیر استفاده میشود. در این نمودار برخلاف نمودار خطی ، داده هایی که بر روی محور X قرار میگیرند دیگر نمیتوانند نشان دهنده نقطه های مربوط به داده های مختلف باشند بلکه محور X باید در واقع نشان دهنده تغییرات یکنواخت یک نوع داده منفرد باشد.

5- نمودار میله ای یا نواری ( Bar Chart) : از این نوع برای مقایسه مقادیر در مقطعی از زمان استفاده میشود. این نمودار مانند نمودار ستونی است که ستونهای آن بجای محور X نسبت به محور Y ترسیم شده اند. یعنی مانند ستونی است که در جهت Land scope چاپ شده باشد.

6- نمودار راداری ( Radar Chart) : نوعی از نمودار خطی است. با این تفاوت که نمودار مزبور بجای اینکه نسبت به محور ترسیم شود، نسبت به یک نقطه مرکزی ترسیم میشود. یعنی خط افقی در نمودار خطی ، در نمودار راداری بصورت دایره نشان داده میشود.

7- نمودار حبابی ( Bubble Chart) : مانند نمودار پراکندگی است و بصورت ترسیم تغییرات مداوم داده های محور های X, Y نسبت به یکدیگر میباشد. در نمودار های حبابی بر خلاف نمودار پراکندگی میتوان به ازای هر نقطه از محور ، بخشهای مختلفی از داده ها را مورد استفاده قرار داد.

8- نمودار های انباشته (Stack Chart) : برای نشان دادن اثر عنصر های داده های متعدد بر روی یک عنصر گرافیکی منفرد مورد استفاده قرار میگیرد.

1- Gird Line : خطوطی هستند که در امتداد مقادیر محور X , Y ظاهر میشوند. این خطوط در تعیین مقدار دقیق یک نقطه به ما کمک میکنند.

2- Tick : خطوط کوتاهی هستند که با محور متقاطع بوده و قسمتهایی از یک مقیاس سری با گروه را جدا میکنند. 3- Chart Title : متن بکار برده شده برای شناسایی عنوان نمودار میباشد.

4- Axis : به محور ها در نمودار ها گفته میشود.

5- Legend : هر نمودار دارای راهنمایی است كه نشان دهنده این است كه هر رنگ مربوط به كدام سری است. روشهای ایجاد نمودار :

1- انتخاب منوی Insert 2- انتخاب گزینه Chart

1- انتخاب آیکون Chart Wizard ( ) نمودار خطی (line chart) نکته در زمان ایجاد نمودار با کلیک بر روی دکمه Next به صفحات بعدی میرویم و کلیک بر روی دکمه Back باعث برگشت به صفحه قبلی میشود و با کلیک بر روی Finish کادر نمودار ها بسته میشود. نکته میتوانیم اطلاعاتی را كه میخواهیم بر اساس آن نمودار رسم نمودار خطی (line chart) كنیم ابتدا انتخاب كنیم بعد به یكی از دو روش بالا عمل كنیم. میتوانیم هم در حین كار انتخاب را انجام دهیم.

با انجام یکی از دو راه بالا پنجرهای زیر به ترتیب باز میشود :

پنجره Chart Type : این پنجره شامل دو Tab زیر میباشد :

1- Standard Type : نمودار خطی (line chart) که شامل قسمتهای زیر است :

الف- Chart Type : که در این قسمت نوع اصلی نمودار را انتخاب میکنیم.

ب- Chart Sub-Type : در این قسمت نوع فرعی نمودار را مشخص میکنیم.

ج- Press and Hold to View Sample : در این قسمت پیش نمایشی از نمودار با اطلاعاتی که خودمان داده ایم نشان میدهد. برای این کار کافی است روی این دکمه Click کرده و نگه داریم.

2- Custom Type : در این قسمت میتوان از نمودارهای سفارشی استفاده کرد یا یك نوع نمودار ایجاد كرد. • پنجره Chart Source Data : این پنجره شامل دو Tab زیر میباشد :

1- Data Range : که شامل قسمتهای زیر است :

الف- Data Range : در این قسمت آدرس داده هایی را که قرار است نمودار برای آنها کشیده شود، میتوان تغییر داد همچنین میتوانیم آدرس را با كلیك بر روی Collapse Dialog و با Drag كردن وارد كنیم. و یا میتوانیم با استفاده از نمودار خطی (line chart) فرمت زیر آدرس را تایپ كنیم. شماره سطر پایان $ نام ستون پایان$ شماره سطر شروع$ نام ستون شروع$! نام Sheet =

ب- Series in : این قسمت جهت نمایش داده ها را مشخص میکند. یعنی کدام یک از این دو برچسب از داده ها در پایین نمودار قرار خواهد گرفت. اگر Row را انتخاب كنیم سطر ها به عنوان سری و اگر Column را انتخاب كنیم ستونها به عنوان سری قرار میگیرند.

2- Series : که شامل قسمتهای زیر است :

الف- Series : در این قسمت نام سری های موجود نوشته شده است.

ب- Name : توسط این قسمت میتوانیم نام سری را عوض کنیم.

ج- Value : در این قسمت میتوانیم آدرس مقادیر هر سری را مشخص كنیم. همچنین میتوانیم مقادیر را تایپ كنیم. برای تایپ مقادیر باید مقدار سری را در علامت < >وارد كنیم.

د- Category(x) Axis labels : در این قسمت میتوان آدرس خانه هایی را داد که محتوای آنها بر روی محور X نوشته میشوند.

ه- دکمه Add : یک سری جدید ایجاد میکند.

و- دکمه Remove : بر روی نام هر سری در قسمت Series کلیک کنیم و سپس این دکمه را بزنیم ، سری حذف میشود.

پنجره Chart Option : این پنجره شامل 6 Tab زیر است :

1- Titles : این قسمت شامل موارد زیر است : الف- Chart Title : در این قسمت عنوان نمودار را مینویسیم. ب- Category(x) Axis labels : در این قسمت عنوان محور X را مینویسیم. ج- Value (Y) Axis : در این قسمت عنوان محور Y را مینویسیم.

2- Axes : این قسمت شامل نمودار خطی (line chart) گزینه های زیر است : الف- Category(x) Axis اگر در کنار این کادر تیک خورده باشد ، مقادیر روی محور X نشان داده میشوند و اگر تیک نخورده باشد نشان داده نمیشوند. ب- Value (Y) Axis اگر در کنار این کادر تیک خورده باشد، مقادیر روی محور Y نشان داده میشوند در غیر این صورت نمایش داده نمیشوند.

3- Grid Line : که این Tab شامل قسمتهای زیر است : الف- Category(x) Axis که خود شامل دو قسمت است : - Major Gridline : اگر این قیمت تیک خورده باشد ، خطوط شبکه رسم میشوند ( تمامی خطوط رسم نمیشوند) - Minor Gridline : اگر این قسمت تیک خورده باشد خطوط دیگری بین خطوط بالا رسم میشوند. این دو قسمت برای خطوط شبکه موازی محور Y ها هستند. ب- Value (Y) Axis : که شامل دو قسمت زیر است : - Major Gridline : خطوط شبکه را به موازات محور X رسم میکند. - Minor Gridline : خطوط دیگری را به موازات محور X بین خطوط بالا رسم میکند.

4- Legend : این Tab شامل قسمتهای زیر است : الف- Show Legend : اگر این گزینه تیک خورده باشد راهنما نمایش داده میشود. ب- Placement : مکان راهنما را نشان میدهد. Bottom : پایین ، Corner : گوشه بالا سمت راست، Top : بالا، Right : سمت راست، Left : سمت چپ

5- Data Label : شامل قسمتهای زیر است : الف- None : هیچ مقداری را بر روی ستونها نمایش نمیدهد. ب- Show Value : مقدار هر سری رابر روی ستون آن نشان میدهد. ج- Show Label : برچسب هر سری را روی آن نشان میدهد. د- Legend Key Next to Label : اگر یکی از حالتهای ب و ج را انتخاب میکنیم. این گزینه فعال شده و در کنار هر مقدار رنگ سری نمایش داده میدهد.

6- Data Table : شامل قسمتهای زیر است : الف- Show Data Table : اگر این گزینه فعال شود ، جدولی مشابه آنچه که ما ، در Sheet کشیده ایم در زیر نمودار ظاهر میشود. ب- Show Legend Keys : اگر گزینه الف فعال باشد ، این گزینه نیز فعال میشود. و اگر در کادر آن تیک بزنیم، رنگ هر سری را در کنار اطلاعات آن سری در جدول نشان میدهد. نکته باید توجه داشته باشیم كه كه با توجه به نوع نمودار گزینه های موجود در این پنجره میتوانند متفاوت باشند. • پنجره Chart Location : الف- As New Sheet : این گزینه نمودار را در یک Sheet جدید با اسم دلخواه ( اسم پیش فرض Chart 1 است) ایجاد میکند. نموداری که در این حالت ایجاد میشود، قابل جابجا شدن و تغییر سایز نیست ولی هر گونه تغییرات بر روی اطلاعات اصلی بر روی نمودار تاثیر دارد. ب- As Object in : این گزینه نمودار را در هر Sheet که ما انتخاب میکنیم ، ( از Sheet های موجود ) رسم میکند و قابل جابجا کردن و تغییر سایز نیز میباشد. تغییر بر روی نمودار ایجاد شده : برای تغییر نمودار ایجاد شده باید ابتدا نمودار را انتخاب کرد. سپس مجدداً دکمه Chart Wizard راکلیک کرد. یا از روی Toolbar ، Chart که باز میشود، تغییرات را اعمال کرد. نوار ابزار Chart این نوار ابزار را میتوانیم در صورتی که فعال نبود با Right Click بر روی نوار ابزار ها و انتخاب گزینه Chart فعال کنیم این نوار ابزار دارای آیکونهای زیر است : Chart Object : در این قسمت میتوانیم قسمتی از نمودار را كه میخواهیم بر روی آن تغییر دهیم انتخاب كنیم. با انتخاب هر گزینه قسمت مربوط به آن روی نمودار انتخاب میشود. Format : با توجه به اینكه در Chart Object چه انتخاب شده باشد این آیكون پنجره Properties آن را باز میكند. نکته با Double كلیك كردن بر روی هر موضوع از نمودار نیز پنجره Properties آن باز میشود. Chart Type : در این قسمت میتوانیم نوع نمودار انتخاب شده را تغییر دهیم. legend : توسط این آیکون کادر راهنما را ظاهر یا پنهان میکنیم. Data Table : توسط این آیکون میتوانیم جداول داده ها را فعال یا غیر فعال کنیم. By Rows :با انتخاب این آیكون سطر ها به عنوان سری انتخاب میشوند. By Column : با انتخاب این آیكون ستونها به عنوان سری انتخاب میشوند. Angle Text up : جهت متن نمودار را تغییر میدهد. یعنی متن از بالا به پایین ، کج نوشته میشود. به شرطی این آیكون فعال است كه قسمتهای متنی نمودار انتخاب شده باشد. Angle Text down : متن نمودار را تغییر جهت میدهد. یعنی متن از پایین به بالا و کج نوشته میشود. به شرطی این آیكون فعال است كه قسمتهای متنی نمودار انتخاب شده باشد.

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید. برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

آموزش بورس

معامله گر موفق

نکات طلایی در خرید و فروش سهام

اصول صحیح در معاملات سهام

انتخاب روش صحیح معامله

چه زمانی سهم را بخریم

آموزش تکنیکال

سرمایه گذاری هوشمندانه

اصول معاملاتی سهام در بورس

چه زمانی از معامله خارج شویم

استراتژی معاملات

معامله گران حرفه ای

کنترل احساسات در معامله

معاملات احساسی سهام

سرمایه گذاری در بورس

رفتار احساسی در بورس

چگونه احساسات خود را کنترل کنیم

روش صحیح سرمایه گذاری در بورس

نکته ساده و کاربردی در معاملات سهام

تحلیل تکنیکال

استراتژی معامله در بازار سرمایه

چه زمانی وارد یک معامله بشویم

چه زمانی سهم را بفروشیم

پابندی به اصول صحیح معاملات در بورس

اهمیت خودشناسی در معاملات

معاملات هیجانی

توصیه های معامله گری بورس

اشتباهات رایج در معامله

رازهای معامله گران موفق

مدیریت صحیح سرمایه

  (۱) (۴) (۱) (۱) (۲) (۱) (۱) (۳) (۶) (۲) (۴) (۱۰) (۱۴) (۵)

آموزش بورس : نمودار خطی یا Line Chart

با سلام خدمت دوستان عزیز

آموزش کوتاه امروزمون در مورد نمودارهای خطی است. نمودار خطی از به هم پیوستن قیمتهای پایانی در یک دوره زمانی مشخص شکل میگیرد. برخی تحلیل گران و به اصطلاح چارتیست ها معتقدند قیمت پایانی مهم تر از قیمت اولیه است زیرا نتیجه عملکرد معامله گران در طی یک دوره معین در پایان آن دوره نشان داده می شود. البته توجه صرف به قیمت پایانی باعث نادیده گرفتن نوسانهای طول دوره زمانی تعریف شده ( دقیقه / ساعت / روزانه / هفتگی / ماهانه / سالانه ) شده و در نتیجه نمودار بدست آمده از دقت بالایی برخوردار نخواهد بود.

نمودار خطی رو می توان ساده ترین مدل از یک نمودار تحلیلی در نظر گرفت. به عنوان یک تحلیل گر ، نمودار خطی فقط می تواند شمایی از آنچه در آن دوره اتفاق افتاده است را به شما ارایه دهد. ضعف این نمودار این است که تحلیل گر نمی تواند نوسانات سهم در یک دوره خاص را مشاهده کند. مثلا این نمودار قابلیت نمایش قیمت های باز شدن ، پایین و بالا یک روز سهم را ندارد. با اتصالی که این خطها برقرار می کنند ، ما می توانیم حرکت کلی قیمت برای سهام یک شرکت را در یک زمان معین مشاهده نماییم .

نمودار خطی (line chart)

برای رسم نمودار میله ای (Bar Chart) یا نمودار خطی (Line Chart) می توانید از یک کتابخانه (Library) آماده با نام GraphView استفاده کنید.

یک کتابخانه (Library)، از تعدادی کلاس (class) تشکیل شده است که شما می توانید از آنها استفاده کنید. این کلاس ها، همگی در یک فایل با پسوند jar قرار داده شده اند و شما تنها کاری که باید انجام دهید، این است که فایل jar را در پروژه اندروید خود قرار بدهید.

با استفاده از کتابخانه GraphView ، می توان نمودار هایی به شکل زیر رسم نمود (تنها بخشی از نمونه ها) :

رسم یک نمودار میله ای (Bar Chart) یا نمودار خطی (Line Chart)، با استفاده از کتابخانه GraphView ، در برنامه نویسی اندروید

رسم یک نمودار میله ای (Bar Chart) یا نمودار خطی (Line Chart)، با استفاده از کتابخانه GraphView ، در برنامه نویسی اندروید

برای استفاده از این کتابخانه (Library)، ابتدا فایل jar مربوط به GraphView را از سایت زیر دانلود کنید (در قسمت download سایت) :

بر روی نام پروژه، با موس، کلیک سمت راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. سپس در پنجره ای که باز می شود، به مسیر زیر بروید :

سپس فایل نمودار خطی (line chart) GraphView.jar را انتخاب نمایید. فایل مورد نظر، در لیست نمایش داده می شود :

رسم یک نمودار میله ای (Bar Chart) یا نمودار خطی (Line Chart)، با استفاده از کتابخانه GraphView ، در برنامه نویسی اندروید

سپس بر روی گزینه OK کلیک نمایید. اکنون می توانید از این کتابخانه در برنامه اندروید خود استفاده کنید.

آموزش رسم نمودار در اکسل به صورت قدم به قدم

رسم نمودار در اکسل بسیار ساده است و برای تحلیل نمودار در اکسل می توان ابتدا داده ها را به صورت جداولی مرتب در نرم افزار اکسل وارد نمود سپس در خصوص کشیدن چارت و تنظیمات نمودار اکسل اقدام کرد. در این راهنما به آموزش نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل خواهیم پرداخت و در انتها چگونگی رسم نمودار در اکسل x y را می آموزید و با انواع نمودارهای سازمانی آشنا می شوید. همپنین از این طریق می توان چارت سازمانی هم طراحی کرد شایان ذکر است قبل از مطالعه این راهنما، آموزش کشیدن جدول در اکسل که پیش نیاز طراحی نمودار اکسل است را مطالعه کنید.

آموزش رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل

این بخش برای رسم نمودار کاربرد دارد .در تصویر زیر این بخش و ابزارهای آن را مشاهده میکنید. فرض کنید اطلاعات زیر را مورد سود خالص یک شرکت در چند سال متوالی در اختیار داریم.

حال اگر بخواهیم برای این اطلاعات یک نمودار رسم کنیم، ابتدا باید کل جدول را با ماوس انتخاب کنیم.

حالا برای رسم نمودار در اکسل در بخش CHARTS انواع و اقسام نمودارها برای انتخاب وجود دارد. اگر روی گزینه RECOMMENDED CHARTS کلیک کنید لیستی از نمودارهای مناسب برای دادهها را به شما نمایش میدهد.

تنظیمات نمودار در اکسل

اگر این نمودارهای اکسل مورد پسند واقع نشد، میتوان با کلیک بر هر کدام از انواع نمودارها همانند شکل زیر، نمودار مناسب را انتخاب کرد.

با کلیک بر گزینه INSERT LINE CHART انواع نمودارهای خطی اکسل نمایش داده میشوند و میتوانید بر حسب نیاز یکی از آنها را انتخاب کنید.

ساخت چارت سازمانی

با انتخاب این گزینه خواهید دید که شماره های سطر افقی بجای نمایش سال عدد ۱ تا ۸ را نمایش میدهد. برای اصلاح این شماره ها روی نمودار اکسل راست کلیک کنید و از لیست باز شده گزینه SELECT DATA را انتخاب کنید.

رسم نمودار مقایسه ای در اکسل

کادر این گزینه به شکل زیر نمایش داده میشود.

آموزش رسم نمودار در اکسل

دو کادر در تصویر فوق مشاهده میشود. با کلیک بر گزینه EDIT در کادر سمت راست، کادری جدید مشاهده میشود که از شما میخواهد نام جدید نقطه های محور افقی را اتخاب کنید. در این کادر محدوده سال های ۸۵ تا ۹۲ (سلول A2 تا A9) را انتخاب و روی گزینه OK کلیک میکنیم.

رسم نمودار در اکسل

و با کلیک بر گزینه OK در کادر SELECT DATA نمودار اکسل اصلاح شده را بصورت زیر مشاهده میکنید.

نمودار آماده اکسل

مثال: اطلاعات مربوط به مبلغ یک وام و اصل و فرع هر قسط آن در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.

چطور در اکسل نمودار بکشیم

میخواهیم نموداری رسم کنیم که اصل و فرع اقساط و همچنین مبالغ آنها را نشان دهد. برای این کار محدوده اعداد لازم برای رسم نمودار در اکسل (B8 تا D14) را با ماوس انتخاب میکنیم.

نمونه نمودار در اکسل

حالا از بخش CHARTS همانند تصویر زیر یک نمودار خطی (line chart) نمودار را انتخاب میکنیم.

رسم نمودار سه متغیره در اکسل

نمودار ظاهر شده بصورت زیر خواهد بود.

رسم نمودار مقایسه ای در اکسل

مشاهده میکنیم، مبلغ پرداختی بابت اصل هر قسط با گذشت زمان بیشتر و مبلغ پرداختی بابت بهره هر قسط کاهش مییابد. در قسط شماره ۲ تقریبا نیمی از قسط بابت اصل و نیمی از آن بابت بهره نمودار خطی (line chart) قسط است.

مثال: اطلاعات مربوط به هزینه ثابت یک شرکت، هزینه متغیر و مبلغ فروش هر واحد کالای آن در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.

رسم نمودار در اکسل

میخواهیم در جدولی همانند تصویر زیر مبلغ کل فروش و هزینه را برای تعداد فروش های مختلف بدست بیاوریم و سپس با رسم نموداردر اکسل نقطه سربه سر را نشان دهیم.

رسم نمودار در اکسل

برای شروع در سلول ۷B فرمول =A7*$B$2 را مینویسیم. با کپی این فرمول به سلول های زیرین، مبلغ کل فروش در این تعداد تولید به صورت زیر نمایش داده میشود.

رسم نمودار در اکسل x y

حالا در سلول C7 مقدار هزینه برای تولید ۱۱۱۱ واحد کالا را با فرمول =$C$6+(A7*$B$3) محاسبه میکنیم. سپس با دبل کلیک بر مربع توپر این سلول، جدول بصورت زیر کامل میشود.

رسم نمودار مقایسه ای در اکسل

فرمول موجود در این سلول ها بصورت زیر است:

آموزش رسم نمودار در اکسل

حالا دو ستون مبلغ فروش و هزینه بصورت همزمان همانند تصویر زیر با ماوس انتخاب میکنیم.نمودار خطی (line chart)

تنظیمات نمودار در اکسل

در این زمان از زبانه INSERT از بخش CHARTS همانند تصویر زیر یک نمودار را انتخاب میکنیم.

کشیدن انواع نمودار در اکسل

نمودار ظاهر شده بصورت زیر میباشد.

رسم نمودار x y در اکسل

برای اصلاح مقادیر محور افقی کافیست روی نمودار راست کلیک کرده و از لیست آن گزینه SELECT DATA را انتخاب کنید.

تبدیل جدول به نمودار

سپس روی گزینه EDIT که در سمت راست تصویر مشخص شده کلیک میکنیم و در کادر باز شده همانند تصویر زیر محدوده تعداد فروش را انتخاب میکنیم.

نمونه چارت سازمانی در اکسل

با کلیک یر گزینه OK شکل نمودار بصورت زیر اصلاح میشود.

تحلیل نمودار در اکسل

حالا در حالیکه روی نمودار کلیک کرده ایم (نمودار فعال است) روی زبانه DESIGN کلیک میکنیم.

در بخش CHART STYLES نوعی از نمودار را انتخاب میکنیم تا شکل نمودار بصورت زیر تغییر یابد.

نمونه نمودار در اکسل

مشاهده میکنید در تعداد فروش ۴۰۰۰ عدد دو خط نمودار هزینه و درآمد با هم برخورد کردهاند. بنابراین نقطه سربهسر تعداد ۴۰۰۰ واحد میباشد.

تحلیل نمودار در اکسل

مثال: هزینه های یک شرکت در یک سال بصورت زیر در محیط اکسل در دسترس است.

آموزش رسم نمودار در اکسل

میخواهیم برای این هزینه ها یک نمودار دایره ای رسم کنیم. برای این کار ابتدا سلولهای A2 تا B5 را با ماوس انتخاب میکنیم.

رسم نمودار سه متغیره در اکسل

سپس در بخش نمودارها، همانند تصویر زیر یک نمودار دایرهای را انتخاب میکنیم.

آموزش رایگان کشیدن چارت

نمودار حاصل به صورت زیر است.

رسم نمودار در اکسل x y

برای ایجاد تغییرات روی نمودار و نمایش درصد و مبلغ هر گروه هزینهها در زبانه DESIGN یک از انواع این نمودار را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار اکسل

ایجاد لینک در اکسل با HYPERLINK

این بخش برای ایجاد لینک و ارتباط بین سلولها و کاربرگها بکار میرود. فرض کنید میخواهید در کاربرگ اول یک فایل فهرستی از کاربرگها را داشته باشد و با کلیک بر نام هر کاربرگ، به آن منتقل شوید.

برای اینکه در سلول A2 یک لینک به کاربرگ ۲ ایجاد کنیم، ابتدا باید این سلول را فعال کرده و سپس ابزار HYPERLINK را انتخاب کنیم. در کادر باز شده این ابزار همانند شکل زیر در سمت چپ کادر محل ارتباط را مشخص میکنیم.

و در سمت راست کادر سلول و کاربرگ مدنظر برای ارتباط را انتخاب میکنیم. در این مثال میخواهیم وقتی روی سلول A2 در کاربرگ ۱ (فهرست) کلیک میکنیم، به نمودار خطی (line chart) سلول B3 در کاربرگ ۲ منتقل شویم. به همین منظور تنظیمات زیر را اعمال کرده و در نهایت روی گزینه OK کلیک میکنیم.

آموزش نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل

خواهیم دید سلول A2 در کاربرگ فهرست بصورت لینک تغییر یافته و با کلیک بر آن به سلول B3 در کاربرگ ۲ منتقل میشویم.

رسم نمودار در اکسل برای مقایسه اطلاعات و همچنین ایجاد داده های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد. با رسم یک نمودار مسله ای یا نمودار مقایسه ای به راحتی می توان به تحلیل داده های اکسل پرداخت. در نظر داشته باشید رسم جدول در اکسل گام ابتدایی قبل از طراحی نمدوار در اکسل است که در آموزش های پیشین به شرح مفصل آن پرداختیم. انواع مختلفی از نمودارها در اکسل وجود دارد و به کمک آنها می توان به سادگی به کشیدن چارت و تحلیل نمودار در اکسل پرداخت. بنظر شما کدام یک از انواع نمودار در اکسل کاربردی تر است؟

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش رسم نمودار در اکسل بود، لذت برده باشید. نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

چگونه در اکسل نمودار خطی بکشیم

چگونه در اکسل نمودار خطی بکشیم

این آموزش مراحل ساخت نمودار خطی را در اکسل به صورت مرحله به مرحله توضیح داده و نحوه‌ی شخصی‌سازی و بهبود آن را نشان می‌دهد. همراه ساعد نیوز باشید.

نمودار در اکسل چیست؟

همان طورکه گفته شد، نمودارها و گراف ها به ساختن جلوه ای بصری از داده های موجود در نمودار خطی (line chart) فایل اکسل کمک می کنند. عبارت های نمودار و گراف عموما درکنار یکدیگر و برخی اوقات به جای هم استفاده می شوند. به طورکلی، گراف (Graph) را می توان پایه ای ترین روش برای نمایش بصری داده دانست که مقادیر داده را در بازه ی زمانی نمایش می دهند. نمودارها (Chart) ساختاری پیچده تر دارند و به نوعی مقایسه ی دو نوع داده را با یکدیگر آسان می کنند.

کاربران عموما با استفاده از نمودارها، داده های مدنظر خود را برای مدیران، مشتریان، اعضای تیم، استادان و مخاطبان دیگر نمایش می دهند تا چشم اندازی سریع از نتایج یا پیشرفت در مسئله ای نمایش داده شود. با رسم نودار در اکسل می توان هرگونه داده ی کمّی را به خوبی در جلوه ای بصری نمایش داد. رسم نمودار در اکسل به راحتی انجام می شود. از آنجاکه داده های موردنیاز برای نمایش در نمودار هم عموما در همان فایل نمودار قرار دارند، کاربرانی پیچیدگی زیادی برای رسم و مدیریت نمودارها نخواهند داشت. به علاوه، اکسل انواع پیش فرض نمودار و گراف را دراختیار کاربر می گذارد که برای انواع داده و مقایسه بین آن ها کاربرد دارند.

کاربرد انواع نمودار در اکسل

مجموعه ی عظیمی از انواع نمودار در اکسل دراختیار کاربران قرار دارد. برای هر نوع داده، می توان از چند نوع نمودار استفاده کرد؛ ولی انتخاب بهترین نمودار اهمیت بیشتری دارد که مفهوم ترین جلوه از محتوای مدنظر شما را نمایش دهد. شما همیشه می توانید با اضافه کردن جلوه های گرافیکی، نمودار خود را جذاب تر و درک پذیر تر کنید. اکسل ۲۰۱۶ پنج دسته ی اصلی برای نمودار و گراف دراختیار کاربر قرار می دهد.

نمودار ستونی (Column Charts)

تصویر

نمودار ستونی در اکسل از انواع مشهور و پرکاربرد محسوب می شود که تقریبا همه ی کاربران با آن آشنا هستند. این نوع از نمودارها برای مقایسه ی اطلاعات کاربرد زیادی دارند. برای مثال، اگر اطلاعاتی دارید که چند دسته از یک متغیر را بررسی می کند، نمودار ستونی انتخاب مناسبی خواهد بود؛ مثلا برای مقایسه ی آمار فروش چند محصول می توان از این نمودارها استفاده کرد. انواع گوناگونی از نمودارهای ستونی در اکسل وجود دارند که ازلحاظ جلوه ی گرافیکی باهم متفاوت هستند:

 • Clustered
 • Stacked
 • 100%Stacked
 • 3D Clustered
 • 3D Stacked
 • 3D 100%Stacked
 • 3D

نمودار میله ای (Bar Charts)

تصویر

تفاوت اصلی نمودارهای میله ای و ستونی، در افقی بودن نمودار میله ای است. برای رسم نمودار در اکسل در حالت میله ای، می توان همان کاربرد های نمودار ستونی را در نظر گرفت. البته نمودارهای میله ای برخی اوقات نمای مناسب تری از پیشرفت یا مقایسه ی وضعیت دو نوع داده در گذر زمان ارائه می کنند. نمودار میله ای در اکسل در انواع زیر دردسترس کاربر قرار دارد:

 • Clustered
 • Stacked
 • 100%Stacked
 • 3D Clustered
 • 3D Stacked
 • 3D 100%Stacked

نمودار دایره ای (Pie Charts)

تصویر

نمودار دایره ای در اکسل بهترین انتخاب برای مقایسه ای درصدی چند نوع داده محسوب می شود. درواقع این تصویرسازی، به راحتی نشان می دهد هریک از داده های بررسی شده چه سهمی از کل یک داده را به خود اختصاص داده اند. هر داده به صورت برشی از دایره نمایش داده می شود و به راحتی می توان نسبت آن را با داده های دیگر مقایسه کرد. برای رسم نمودار دایره ای در اکسل، پنج انتخاب دارید:

 • Pie
 • Pie of Poe (این نمودار، یک بخش از نمودار دایره ای را در نمودار جداگانه ای تقسیم بندی می کند که برای نمایش سهم هر زیرمجموعه از داده مناسب است)
 • Bar of Pie
 • 3D Pie
 • Doughnut

نمودار خطی (Line Charts)

تصویر

نمودار خطی برای نمایش روندها در گذر زمان کاربرد بسیار عالی دارند. درواقع، داده هایی که در این نمودارها نمایش داده می شوند، عموما چند نوع محدود هستند که قصد داریم روند آن ها را در گذر زمان مقایسه کنیم. در نمودار خطی، نقاط داده از هر نوع داده به هم متصل می شوند و به راحتی می توان روند صعودی یا نزولی آن ها را مشاهده کرد. برای رسم نمودار در اکسل در حالت خطی، هفت انتخاب در پیش دارید:

 • Line
 • Stacked Line
 • 100Stacked Line
 • Line with Markers
 • Stacked Line with Markers
 • 100%Stacked Line with Markers
 • 3D Line

نمودار پراکندگی (Scatter Charts)

تصویر

نمودار پراکندگی کاربردی شبیه به نمودار خطی دارد و تغییر یک داده را در گذر زمان می توان به بهترین نحو در آن نمایش داد. البته نمودارهای پراکندگی نقطه ی تمرکز دیگری هم دارند و تأثیر متغیری بر متغیر دیگر را نمایش می دهند که با اصطلاح همبستگی یا Correlation در مدیریت داده شناخته می شود. نمودارهای پراکندگی در هفت نوع دردسترس قرار دارند:

 • Scatter
 • Scatter with smooth lines and markers
 • Scatter with smooth lines
 • Scatter with straight lines and markers
 • Scatter with straight lines
 • Bubble
 • 3D Bubble

علاوه بر پنج دسته ی اصلی ذکرشده، چهار دسته ی زیرمجموعه هم وجود دارد که می توان برای رسم نمودار در اکسل از آن ها بهره برد.

نمودار مساحت (Area)

تصویر

نمودارهای مساحت مانند نمودارهای خطی تغییر مقادیر داده را در گذر زمان نمایش می دهند. نمودارهای مساحتی برای جلب توجه به تفاوت بین متغیرهای گوناگون کاربرد زیادی دارند.

نمودار سهام (Stock)

همان طورکه از نام این نمودار برمی آید، برای نمایش حداقل و حداکثر و قیمت شروع و پایان عرضه ی یک سهام در دوره ی زمانی خاص از آن استفاده می شود. اگرچه نمودارهای سبک سهام برای تحلیل های مالی کاربرد بیشتری دارند، برای نمایش مواردی همچون بازه ی مقادیر یک داده (مثلا بازه ی مقادیر واقعی در مقایسه با بازه ی مقادیر پیش بینی شده) می توان از آن ها استفاده کرد.

نمودار سطحی (Surface)

برای نمایش داده درزمینه ی سه بعدی می توان از نمودار سطحی استفاده کرد. رسم این نوع از نمودار در اکسل که صفحه ا ی اضافی را در نمودار نمایش می دهد، برای دیتاست های عظیم با بیش از دو متغیر یا دسته بندی های متنوع در داخل یک متغیر کاربرد زیادی دارند. البته خواندن و درک نمودار سطحی آن چنان آسان نیست و برای استفاده از آن باید مطمئن شوید که مخاطب چگونگی تحلیل داده در نمودار سطحی را درک می کند یا خیر.

تصویر

نمودار رادار (Radar)

برای نمایش داده از متغیرهای گوناگون و ارتباط و نسبت آن ها با یکدیگر، از نمودار راداری استفاده می شود. در این نمودارها، همه ی متغیرها از مرکز شروع می شوند. فراموش نکنید در نمودار راداری، داده ها در مقایسه با یکدیگر نمایش داده می شوند. اغلب کسب وکارها برای نمایش قدرت و ضعف انواع محصولات یا کارمندان یا موارد دیگر، از نمودار راداری استفاده می کنند.

از نمودارهای پرکاربرد دیگر در اکسل می توان به نمودار آبشاری (Waterfall) اشاره کرد. نمودار آبشاری مجموعه ای از گراف های ستونی است که تغییرات مثبت و منفی را در گذر زمان نمایش می دهد. نمودارهای دیگری هم در فهرست نمودارهای اکسل دیده می شوند که برای کاربردهای خاص استفاده می شوند. Treemap ،Sunburst ،Histogram و Box&Whisker انواع دیگری از نمودارها هستند. در پایان فهرست نمودارهای اکسل نیز نوعی ترکیبی به نام Combo پیشنهاد می شود که امکان رسم نمودار را با استفاده از چند نوع نمودار همچون ستونی و خطی فراهم می کند.

تصویر

برای ایجاد نمودار خطی، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. دامنه A1:D7 را انتخاب کنید.

تصویر

2. در برگه Insert، در گروه نمودارها، روی نماد Line (خط) کلیک کنید.

تصویر

3. روی Line with Markers (خط با نشانگر) کلیک کنید.

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید: اگر برچسب های عددی داشته باشید، سلول خالی A1 را قبل از ایجاد نمودار خطی ایجاد کنید. با انجام این کار، اکسل اعداد در ستون A را به عنوان یک سری داده تشخیص نمی دهد و این عدد را به صورت خودکار در محور افقی (رده) قرار می دهد. پس از ایجاد نمودار، می توانید متن سال (Year) را اگر دوست داشته باشید، در سلول A1 وارد کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا